Sagatavojot Konverģences ziņojumu, Eiropas Centrālā banka izpilda Līguma 140. panta prasību ziņot Eiropas Savienības Padomei (tālāk tekstā – ES Padome) vismaz reizi divos gados vai pēc tādas dalībvalsts pieprasījuma, uz kuru attiecas izņēmums, "par panākumiem, ko guvušas dalībvalstis ar izņēmuma statusu, pildot saistības attiecībā uz ekonomiskās un monetārās savienības izveidi". Tādas pašas pilnvaras dotas Eiropas Komisijai, kas arī sagatavojusi ziņojumu, un abi ziņojumi vienlaikus tiek iesniegti Eiropas Savienības Padomei.

Konverģences ziņojumos Eiropas Centrālā banka vērtē, vai attiecīgajās valstīs panākts augsts ilgtspējīgas ekonomiskās konverģences līmenis, vai valsts tiesību akti atbilst Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem (tālāk tekstā – Statūti) un vai izpildītas normatīvās prasības, lai attiecīgo valstu centrālās bankas kļūtu par Eirosistēmas neatņemamu sastāvdaļu.

Izdevums angļu valodā un citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās pieejams, izmantojot Eiropas Centrālās bankas interneta vietni ( www.ecb.int) un attiecīgo valstu centrālo banku interneta vietnes. Eiropas Centrālās bankas Konverģences ziņojuma ievada un kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā pieejams kopš 2004. gada. Eiropas Centrālās bankas 2013. gada jūnija Konverģences ziņojums, kas sagatavots pēc Latvijas pieprasījuma, latviešu valodā pieejams pilnā apjomā.

2018. gada maija Konverģences ziņojums

2016. gada jūnija Konverģences ziņojums

2014. gada jūnija Konverģences ziņojums

2013. gada jūnija Konverģences ziņojums

Latvijas Banka par ECB 2013. gada jūnija Konverģences ziņojumu

ECB paziņojums presei

2012. gada maija Konverģences ziņojums

2010. gada maija Konverģences ziņojums

2008. gada maija Konverģences ziņojums 

ECB 2007. gada maija Konverģences ziņojums

ECB Konverģences ziņojums. 2006. gada decembris. Ievads un kopsavilkums

ECB 2006. gada maija Konverģences ziņojums

Konverģences ziņojums 2004.Ievads un kopsavilkums

Konverģences ziņojums 2004. Pilns teksts (angļu valodā)