Publicēts: 23.10.2023.

Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem, kas emitentiem ir jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Pārskata modulis DZS*  Iesniegšanas  termiņš Periodiskums Pārskatu iesniedz
Gada pārskats
Paziņojums par korporatīvo pārvaldību
ORICGS 4 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad par pārskatu sniegts zvērināta revidenta ziņojums  G Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū 
Finanšu informācija par pirmajiem trim mēnešiem ORICGS ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc tā perioda beigām, par kuru ir izplatāma attiecīgā informācija G Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū
Starpperiodu pārskats par primajiem sešiem mēnešiem ORICGS ne vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīgā pārskata perioda beigām G Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū
Finanšu informācija par pirmajiem deviņiem mēnešiem ORICGS ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc tā perioda beigām, par kuru ir izplatāma attiecīgā informācija G Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū
Atalgojuma ziņojums ORICGS Kopā ar lēmuma projektu 14 dienas pirms akcionāru sapulces G Kapitālsabiedrību, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū

* DZS - Datu ziņošanas sistēma
C – ceturkšņa informācija.
G – gada informācija.

 

Sagatavo un iesniedz kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū.

Normatīvie noteikumi

  • Finanšu instrumentu tirgus likums
  • Korporatīvās_pārvaldības_kodekss  (ieteicams izmantot)
  • Regula_2018/815_Attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskās ziņošanas formāta specifikāciju
  • Regula_2021/2178 Par informācijas saturu un noformējumu, kas uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 2013/34/ES 19.a vai 29.a pants, jāatklāj par vides ziņā ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām, un precizējot metodoloģiju minētā informācijas atklāšanas pienākuma izpildei
  • Regula_2021/2139  Tehniskās pārbaudes kritēriji, pēc kuriem nosaka, ar kādiem nosacījumiem konkrēta saimnieciskā darbība ir uzskatāma par tādu, kas būtiski sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu vai pielāgošanos klimata pārmaiņām, un pēc kuriem nosaka, vai konkrētā saimnieciskā darbība nenodara būtisku kaitējumu kādiem citiem vidiskajiem mērķiem
  • Regula_2022/1214 Par saimnieciskajām darbībām noteiktās enerģētikas nozarēs un Deleģēto regulu (ES) 2021/2178 attiecībā uz īpašām informācijas atklāšanas prasībām par šīm saimnieciskajām darbībām

Sagatavo un iesniedz kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū.

Normatīvie noteikumi

Sagatavo un iesniedz kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū.

Normatīvie noteikumi

Sagatavo un iesniedz kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū.

Normatīvie noteikumi

Kapitālsabiedrību, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū.

Normatīvie noteikumi


Emitentu uzraudzība

Uzraudzības process emitentiem.

Uzzināt vairāk