Publicēts: 09.01.2015.

Starptautiskā Norēķinu banka (Bank of International Settlements, SNB) ir nozīmīgākaiscentrālo banku sadarbības forums, kurš apvieno centrālās bankas no sešdesmit pasaules valstīm.  SNB ir dibināta 1930. gada maijā.

SNB darbojas kā sava veida informācijas apmaiņas centrs, kur SNB dalībvalstu centrālās bankas apmainās ar pieredzi par finanšu tirgus uzraudzību un stabilitāti, ārvalstu valūtas rezervju, monetārās politikas un citiem aktuāliem jautājumiem. SNB darbojas arī kā centrālo banku "centrālā banka", sniedzot finanšu pakalpojumus gan centrālajām bankām, gan arī noteiktām starptautiskām organizācijām.

SNB dalībvalstu centrālo banku vadītāji tiekas SNB Gada sanāksmēs. Šajās augsta līmeņa sanāksmēs tiek pieņemti lēmumi par SNB dividenžu un peļņas sadali, apstiprināts organizācijas gada pārskats. Šeit notiek diskusijas par globāli aktuāliem ekonomikas, monetārās politikas un finanšu stabilitātes jautājumiem, kā arī tiek stiprināta centrālo banku sadarbība. 

SNB ietvaros darbojas arī vairākas komitejas, tostarp Globālās finanšu sistēmas komiteja (Committee on the Global Financial System), Maksājumu sistēmu un tirgus infrastruktūras komiteja (Committee on Payments and Market Infrastructures), Statistikas jautājumu komiteja (Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics), kā arī Finanšu tirgus komiteja (Markets Committee.) Šo komiteju uzdevums ir sniegt priekšlikumus centrālo banku darbības uzlabošanai finanšu un maksājumu sistēmu politikas jomās centrālās bankas mandāta ietvaros.

Latvijas Banka un Starptautisko Norēķinu Banka

Latvijas Banka kļuva par Starptautisko Norēķinu bankas (SNB) dalībnieci 1930. gada decembrī, tomēr 1940. gadā šī līdzdalība pārtrūka. 

Latvijas Bankas dalība šajā starptautiskajā finanšu institūcijā tika atjaunota 1992. gadā. Patlaban Latvijas Bankas prezidents piedalās SNB Gada sanāksmēs. Ekspertu līmenī Latvijas Bankas pārstāvji piedalās Statistikas jautājumu komitejā, ekspertu diskusijās, kā arī regulāri sniedz SNB makroekonomiskos datus par Latviju. Latvijas Bankas pārstāvji piedalās arī SNB tehniskās palīdzības programmās, to ietvaros daloties ar Latvijas Bankas pieredzi ārvalstu valūtas rezervju pārvaldības, personālpolitikas, monetārās politikas, sabiedrisko attiecību, maksājumu sistēmu un citās jomās. 


Darbības jomas