Tā kā straujās attīstības gados gūtie budžeta ieņēmumi netika novirzīti pietiekamu budžeta rezervju veidošanai, globālās finanšu krīzes apstākļos Latvijai nebija līdzekļu tautsaimniecības stabilizēšanai. Tādejādi virkne notikumu 2008. gada nogalē (globālās finanšu krīzes izraisīts straujš ekonomiskās aktivitātes sarukums, likviditātes apsīkums finanšu tirgos, valsts kredītreitinga samazinājums 2008. gada otrajā pusē, kā arī nepieciešamība novirzīt līdzekļus finanšu sektora stabilizācijai) lika Latvijas valdībai 2008. gada nogalē apsvērt iespēju aizņemties finanšu līdzekļus no starptautiskajām institūcijām, lai risinātu savas maksājumu bilances problēmas.

2008. gada decembrī tika panākta vienošanās par 7.5 mljrd. eiro aizdevumu (t.sk. 3.1 mljrd. eiro - no ES, 1.7 mljrd. eiro - no SVF). Arī citas starptautiskās institūcijas (Pasaules Banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka) un vairākas reģiona valstis piekrita sniegt finanšu atbalstu Latvijai.

Par pamatu finansējuma piešķiršanai kalpoja 2008. gadā Saeimā pieņemtā Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programma, nodomu vēstule SVF, kā arī Saprašanās memorands ar Eiropas Savienību. Programmas ietvaros bija paredzēti pasākumi monetārās, fiskālās un finanšu politikas jomā, kā arī pasākumi ekonomikas konkurētspējas veicināšanai.

SVF un ES regulāri vērtēja programmas ietvaros paveikto. Pasākumi, kas bija nepieciešami ekonomikas stabilizācijai, tika ietverti nodomu vēstulēs un papildu saprašanas memorandos.

2011. gada 22. decembrī, SVF Valde izskatīja pēdējo SVF misijas pārskata ziņojumu par Latvijas paveikto, īstenojot programmas ietvaros noteiktos mērķus un atbalstīja Latvijas Starptautiskā aizdevuma programmas noslēgšanu. Latvija no kopējā piešķirtā finansējuma apjoma izmantoja tikai nedaudz vairāk kā pusi - 4.5 mljrd. eiro.

Līdz brīdim, kamēr Latvija būs atmaksājusi aizdevējiem lielāko daļu no aizņemtajiem līdzekļiem, valstij tika piemērota t.s. pēcprogrammas uzraudzība. Pēcprogrammas uzraudzības ietvaros Latviju regulāri apmeklēja SVF un ES uzraudzības misijas, lai informētu SVF Valdi un Eiropas Komisiju gan par Latvijas sasniegto ekonomikas attīstības progresu, gan ekonomiskās politikas ietvaros īstenotajiem pasākumiem. 2011. gada 22. decembrī SVF Valde izskatīja pēdējo SVF misijas pārskata ziņojumu, pieņemot lēmumu noslēgt Latvijas Starptautiskā aizdevuma programmu. Savukārt EK turpinās pēcprogrammas uzraudzību līdz brīdim, kamēr Latvija būs atmaksājusi  70% no EK aizdevuma. Plānots, ka šis slieksnis tiks pārkāpts 2015. gada janvārī, Latvijai atmaksājot 1.2 miljardus eiro.

Dokumenti:

Nodomu vēstules Starptautiskā Valūtas fonda izpilddirektoram (angļu valodā)

Saprašanās memorandi ar Eiropas Savienību (angļu valodā)