Aktualizēts: 11.06.2013

Ieguldījumi biržas sarakstā iekļautās akcijās, biržas sarakstā neiekļautās akcijās un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās un parāda vērtspapīros.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.