2018. gada datu publicēšanas kalendārs

Datu kategorija / mēnesis 08.2018. 09.2018. 10.2018. 11.2018. 12.2018
MFI bilances un monetārā statistika1 28.
(07.2018.)
28.
(08.2018.)
26.
(09.2018.)
29.
(10.2018.)
 
Latvijas maksājumu bilance (mēneša) 10. 11. 12. 09. 13.
Latvijas maksājumu bilance (ceturkšņa)   06.     04.
Starptautisko investīciju bilance   06.     04.
Ārējais parāds   06.     04.
Tiešās investīcijas   06.     04.
Starptautisko rezervju matrica (centrālā banka/valdība) 07./21. 07./21. 05./19. 07./21. 07./21.
Maksājumu sistēmu statistika          
Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmas statistika 06. 05. 05. 06. 05.
Latvijas maksājumu statistika (pusgada) 27.        
Procentu likmju statistika          
Galvenās procentu likmes2          
Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām3 01.
(06.2018.)
03.
(07.2017.)
04.
(08.2018.)
31.
(09.2018.)
  04.
(10.2018.)
Kredītu procentu likmes iekšzemes starpbanku tirgū 28.
(07.2018.)
28.
(08.2018.)
26.
(09.2018.)
29.
(10.2018.)
 
Ceturkšņa finanšu konti    24.
(2018. g.
2. cet.)
    27.
(2018. g.
3. cet.)
Citu finanšu starpnieku statistika          
       Ieguldījumu fondu dati4 24.
(06.2018.)
24.
(07.2018.)
25.
(08.2018.)
26.
(09.2018.)
27.
(10.2018.)
       Līzinga sabiedrību dati5
    03.
(2018. g.
2. cet.)
   
SDIS dati          
Finanšu sektors          
Banku sistēmas monetārie rādītāji 28.
(07.2018.)
28.
(08.2018.)
26.
(09.2018.)
29.
(10.2018.)
 
Latvijas Bankas monetārie rādītāji 14. 14. 12. 14. 14.
Ārējais sektors6          

 

1 Šīs kategorijas dati tiek publiskoti katra mēneša 20. darbadienā, izņemot marta mēneša datus, kas tiks publiskoti 21. darbadienā. Visus datus, izņemot 1.,15. un 17. punktā ietverto tabulu datus, atjauno reizi mēnesī. 1., 15. un 17. punktā minēto tabulu datus atjauno reizi ceturksnī.
2 Dati par starpbanku tirgus procentu likmēm tiek publiskoti 4 darbdienas pēc 7., 15., 24. datuma un mēneša pēdējās dienas. Dati par iekšzemes nefinanšu sabiedrībām un privātpersonām izsniegto kredītu un no tiem piesaistīto noguldījumu procentu likmēm tiek publiskoti ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša beigām. Iekšzemes nefinanšu sabiedrībām eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme tiek publiskota līdz pārskata gadam sekojošā gada janvāra beigām.
3 Dati tiek publiskoti 23. darbadienā pēc pārskata mēneša beigām. Latvija, tāpat kā citas eiro zonas valstis, datus publisko tikai pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka publicējusi MFI bilances un monetārās statistikas datus savā interneta vietnē.
4 Ieguldījumu fondu dati tiek publiskoti 55. dienā pēc pārskata mēneša beigām.
5 Līzinga sabiedrību bilance tiek publiskota 95. dienā pēc pārskata ceturkšņa beigām.
6 Ārējā sektorā iekļauto datu kategoriju "Latvijas maksājumu bilance (ceturkšņa)", "Starptautisko investīciju bilance", "Arējais parāds"un "Starptautisko rezervju matrica" publicēšanas datumi atrodami kalendāra sākumā.