en

LATVIJAS BANKAS PREZIDENTS

RĪKOJUMS

2018. gada 17. septembrī
Rīgā
Nr. 001-05/2018/101


Par Latvijas Bankas licencēšanas komisiju

 

1. Saskaņā ar Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumu Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" 13. punktu apstiprināt Latvijas Bankas licencēšanas komisiju šādā sastāvā:

priekšsēdētājs
Ģirts JANSONS - Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītāja vietnieks, Kases operāciju daļas vadītājs;

priekšsēdētāja vietnieks
Andis TĪRUMS – Kases un naudas apgrozības pārvaldes Kases operāciju daļas galvenais kases operāciju metodikas eksperts;
 

locekļi:
Emīls ENDELE - Grāmatvedības pārvaldes Finanšu pārskatu un uzskaites politikas daļas vecākais grāmatvedības eksperts;
Ludmila MILTENE – Juridiskās pārvaldes galvenais juriskonsults;
Viktors VEIPS – Juridiskās pārvaldes vecākais juriskonsults.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas prezidenta 2016. gada 19. maija rīkojumu Nr. 001-05/2016/39 "Par Latvijas Bankas licencēšanas komisiju".

3. Rīkojums stājas spēkā 2018. gada 21. septembrī.

 

Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa