en
Publicēts: 21.03.2015

Eirosistēmas ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (TLTRO) 3.kārtā no Latvijas piedalījās divas kredītiestādes, kuras iesniedza pieteikumus par kopumā 75 miljoniem eiro. Trešajā TLTRO izsolē, kas notika 2015. gada martā, Eirosistēma piešķīra kopumā 97.8 miljardus eiro 143 dalībniekiem par fiksētu procentu likmi 0.05%.

Divas TLTRO kārtas noritēja pērn. No Latvijas kredītiestādēm par TLTRO instrumentu interesi iepriekš izrādīja piecas bankas. Pirmajā izsolē piedalījās četras bankas, kas pieteicās 25 miljoniem eiro, bet otrajā – viena (pieteicās 60.5 miljoniem eiro). Pirmajā TLTRO programmas posmā 2014. gada septembrī Eirosistēma 255 bankām aizdevumos izsniedza 82.6 miljardus eiro, bet otrajā posmā (2014. gada decembrī) 306 bankas aizņēmās 129.8 miljardus eiro.

TLTRO programmā Latvijas kredītiestādes var pretendēt uz aptuveni 560 miljoniem eiro, bet kopējais eiro zonas apjoms ir ap 400 miljardiem eiro.

TLTRO programmā eiro zonas kredītiestādēm tiek nodrošināti kredītlīdzekļi par zemu procentu likmi. Nauda tiek piešķirta komercbankām astoņos posmos - reizes ceturksnī. Programmas mērķis ir sekmēt kreditēšanu eirozonā.

Lēmums par TLTRO programmas uzsākšanu ar 2014. gada septembri tika pieņemts 2014. gada 5. jūnija sēdē.

Paralēli TLTRO programmai Eiropas Centrālās bankas Padome 2015. gada janvārī nolēma paplašināt aktīvu pirkšanas programmu (PAPP), kurā ir trīs apakšprogrammas – jau īstenotās obligāciju pirkšanas programma (Covered Bond Purchase Programme - CBPP3) un ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru pirkšanas programma (ABSPP – Asset-backed Securities Purchase Programme), kas tiek papildinātas ar trešo elementu, uzsākot eiro zonas valstu, aģentūru un Eiropas starpvalstu institūciju emitēto vērtspapīru pirkšanu no 2015. gada 9. marta. Kopējais PAPP programmas ietvaros Eirosistēmas pirkto vērtspapīru apjoms ir noteikts 60 miljardi eiro mēnesī (vairāk nekā 1.1 triljons programmas darbības laikā - vismaz līdz 2016. gada septembrim vai līdz brīdim, kad ECB Padome pārliecināsies, ka vērojama noturīga inflācijas līmeņa noregulēšanās atbilstoši mērķim vidējā termiņā nodrošināt inflācijas līmeni zemāku par 2%, bet tuvu tam).