Licences kapitālsabiedrībai ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai (valūtas maiņai) izsniedz Latvijas Bankas licencēšanas komisija.

Licencēšanas procesu un prasības kapitālsabiedrībām valūtas maiņai regulē/nosaka Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi. (turpmāk - Noteikumi)

Katrai valūtas maiņas vietai ir nepieciešama atsevišķa licence.

Licences saņēmējam īpašu vērību pievērst Noteikumu IV,V un XI sadaļai.

Lai saņemtu licenci kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankā iesniegumu (Noteikumu 1. vai 2. pielikums).

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

Par iekšējās kontroles sistēmas izstrādi skatīt Latvijas Bankas noteikumus Nr.158 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu

Ministru kabineta Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas (licences) izsniegšanu ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai nosaka, ka:

Licence tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Nodevu par licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu iemaksā Valsts Kasē atvērtajā valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā  "Pārējās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem" 

Saņēmējs:                         Valsts kase
Reģistrācijas nr.                 90000050138
Konta Nr.                           LV15TREL1060000921900
Saņēmēja banka:               Valsts kase
BIC kods                           TRELLV22
Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par licences izsniegšanu/ pārreģistrēšanu (norādīt vajadzīgo), norādot SIA firma (komercsabiedrības nosaukumu) un reģistrācijas numuru

Tālrunis jautājumiem un konsultācijām: 6702 2286