Kredītu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir Latvijas Banka.

1. Kredītu reģistra darbību regulējošie normatīvie akti

''Kredītu reģistra likums'' 

Latvijas Bankas "Kredītu reģistra noteikumi" (izdoti saskaņā ar "Kredītu reģistra likumu")

Latvijas Bankas "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (izdoti saskaņā ar "Kredītu reģistra likumu" un likumu "Par Latvijas Banku")

2. Kredītu reģistra dalībnieki

Kredītu reģistra dalībnieks ir komersants, kas Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus ar kredītrisku vai kas Latvijā pārņem prasījuma tiesības, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku, un kas ir viens no šādiem komersantiem:

Kredītu reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu (ierobežots Kredītu reģistra dalībnieks) ir komersants, kas zaudējis Kredītu reģistra dalībnieka statusu un līdz statusa zaudēšanas dienai iekļāvis Kredītu reģistrā ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, ja tās nav izbeigušās vai ja no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai.

3. Lai uzsāktu ziņu apmaiņu Kredītu reģistrā

1) jānoslēdz līgumu "Par elektronisko parakstīšanu". Nepieciešams noslēgt vienu šādu līgumu par visu veidu informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, t.sk. Kredītu reģistra ietvaros, statistikas pārskatu iesniegšanai un maksājumu sistēmu ietvaros;

2) jāreģistrē interneta adreses, iesniedzot Latvijas Bankai Interneta adrešu pieteikumu ("Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" 1. pielikums);

3) jāreģistrē vismaz divus pārvaldniekus, iesniedzot Latvijas Bankai Pārvaldnieka reģistrācijas pieteikumu ("Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" 2.pielikums).

Latvijas Banka katram Kredītu reģistra dalībniekam piešķir divas pārvaldnieka un divas lietotāja licences bez maksas. Pārvaldnieki vienlaikus var būt arī lietotāji.

Kredītu reģistra dalībnieks var saņemt paaugstinātās drošības sistēmas papildus licences, maksājot par tām vienreizējo maksu un gada maksu ("Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" 2.3. nodaļa).

Pārvaldnieka pienākumi Kredītu reģistrā:

Pārvaldnieks pārvaldīšanas pasākumus veic paaugstinātās drošības sistēmā https://entrust.bank.lv.

4) jāiesniedz Latvijas Bankai informāciju par saistību atlikumu Kredītu reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā (nepieciešams, lai Latvijas Banka varētu aprēķināt maksu par Kredītu reģistra izmantošanu).

4. Tehniskās prasības

Lai lietotājs interaktīvi pieslēgtos Kredītu reģistram, lietotāja darbstacijai jāatbilst noteiktām prasībām.

Kredītu reģistra dalībnieki ziņu apmaiņu (iekļaušanu, aktualizēšanu, labošanu, anulēšanu un pieprasīšanu) Kredītu reģistrā var veikt:

5. Kredītu reģistrā iekļaujamo ziņu apjoms un ziņu iekļaušanas termiņi

Kredītu reģistra dalībnieks divu mēnešu laikā pēc Kredītu reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma iekļauj Kredītu reģistrā ziņas par statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem klientiem, klienta galviniekiem un to saistībām.

Kredītu reģistrā iekļaujamās ziņas iedala:

Ziņu iekļaušanas termiņi

Ziņas par personu

Vispārīgās ziņas par saistībām

Iekļauj 5 darbadienu laikā pēc: 

- kredīta līguma noslēgšanas

- izmaiņām kredīta līgumā

- kredītsaistību izbeigšanās

 

Kredītu reģistrā iekļaujamo ziņu apjoms atkarīgs no Kredītu reģistra dalībnieka veida. Kredītu reģistrā iekļaujamās ziņas, to saturs un iekļaušanas nosacījumi atrodami "Kredītu reģistra noteikumu" 2. un 3. nodaļā

Periodiskās ziņas par saistībām

Iekļauj 10 darbadienu laikā pēc katra mēneša beigām (par stāvokli mēneša beigās)
Ziņas par saistību pārkāpumiem un to novēršanu Iekļauj 5 darbadienu laikā pēc kritēriju iestāšanās/pilnīgas novēršanas

 

6. Mēneša maksa par Kredītu reģistra izmantošanu

Kredītu reģistra dalībnieki un ierobežoti Kredītu reģistra dalībnieki maksā Latvijas Bankai mēneša maksu par Kredītu reģistra izmantošanu. Mēneša maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apjomu nākamajiem sešiem kalendārajiem mēnešiem nosaka kalendārā pusgada beigās, ņemot vērā Kredītu reģistrā iekļauto ziņu par klientu saistībām skaitu, kā arī attiecīgo klienta saistību faktiskā atlikuma un klienta saistību neizmantotā apjoma kopsummu šā kalendārā pusgada beigās.

Detalizēta informācija par Kredītu reģistra izmantošanas maksu un maksāšanas kārtību pieejama "Kredītu reģistra noteikumu" 8.1. apakšnodaļā.

Mēneša maksa par Kredītu reģistra izmantošanu

Kredītu reģistra dalībnieka vai ierobežota Kredītu reģistra dalībnieka klienta saistību skaits Mēneša maksa par Kredītu reģistra izmantošanu (euro)*
No 1 līdz 100 5.00
No 101 līdz 200 8.00
No 201 līdz 1 000 10.00
No 1 001 līdz 3 000 15.00
No 3 001 līdz 10 000 25.00
No 10 001 līdz 30 000 70.00
No 30 001 līdz 70 000 100.00
No 70 001 līdz 110 000 150.00
No 110 001 līdz 130 000 250.00
No 130 001 280.00

 

Kredītu reģistra dalībnieka vai ierobežota Kredītu reģistra dalībnieka klienta saistību faktiskā atlikuma un klienta sasitību neizmantotā apjoma kopsumma Mēneša maksa par Kredītu reģistra izmantošanu (euro)*
No 0.01 euro līdz 45 000.00 euro 5.00
No 45 000.01 euro līdz 80 000.00 euro 10.00
No 80 000.01 euro līdz 150 000.00 euro 15.00
No 150 000.01 euro līdz 1 500 000.00 euro 20.00
No 1 500 000.01 euro līdz 15 000 000.00 euro 50.00
No 15 000 000.01 euro līdz 80 000 000.00 euro 100.00
No 80 000 000.01 euro līdz 150 000 000.00 euro 120.00
No 150 000 000.01 euro līdz 800 000 000.00 euro 300.00
No 800 000 000.01 euro līdz 1 500 000 000.00 euro 500.00
No 1 500 000 000.01 euro 550.00

 * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.